Back to Top

Naše služby

service

Pomoc a podpora

(při výchově a zajišťování péče o svěřené dítě)

S rodinami jsme v pravidelném osobním a telefonickém kontaktu. Na základě ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí máme povinnost naše pěstouny a jejich děti navštěvovat minimálně 1krát za 2 měsíce. Návštěvy probíhají zpravidla v domácnostech rodin.

Zjistit více

V rámci návštěv s pěstouny i s dětmi probíráme, co se děje v jejich životech. Věnujeme se jejich společnému soužití, vzájemným vztahům či vztahům s biologickou rodinou dítěte.

Současně se snažíme pěstouny podpořit v tom, aby své poslání naplňovali co nejlépe a byli ve své roli pěstounů spokojeni.

service

Sociálně právní poradenství

Našim pěstounům pomáháme v komunikaci s úřady, případně i s jinými subjekty návazných sociálních služeb, s různými fondy, nadacemi apod.

Umíme poskytnout základní finanční poradenství či pomoci s hledáním bydlení a přispět tak k co možná nejvíce bezproblémovému chodu domácnosti.

service

Psychologické a speciálně pedagogické poradenství a terapie

Psychologicky nebo speciálně pedagogicky orientované poradenství přicházejí na řadu v případě, že se v rodině dlouhodobě nedaří vyřešit individuální nebo například vztahové problémy.

Zjistit více

Jednat se může o rozepři mezi samotnými pěstouny/rodiči, mezi pěstouny a dětmi, nebo o neporozumění mezi dětmi v rodině. Kromě vztahových problémů se mohou objevit i problémové aspekty spojené s výchovou či vzděláváním.

Toto poradenství či terapeutickou práci v těchto případech nezajišťují přímo doprovázející pracovníci Nory, ale pomáhají pěstounům se zprostředkováním pomoci a zajištěním odborníka specializovaného přímo na danou problematiku.

Kromě zprostředkování výše zmíněné péče dalších profesionálů má naše organizace možnost jejich služby pěstounům hradit, aby měli možnost dosáhnout na veškerou možnou péči a pomoc k vyřešení problému

service

Pomoc při naplňování povinného vzdělávání

Jednou z povinností pěstounů, která vychází přímo ze zákona, je pravidelné vzdělávání. Pěstouni se musejí vzdělávat v rozsahu 24 hodin každý rok a to v oblastech výchovy, péče o děti a dalších záležitostech, týkajících se rodinného života a zajištění příznivých životních podmínek pro děti.

Zjistit více

Pro naše pěstouny organizujeme pravidelné vzdělávací semináře. V rámci těchto vzdělávacích akcí zajišťujeme doprovodný program pro děti pěstounů – pěstouni díky tomu nemusí shánět hlídání a mohou se plně věnovat vzdělávání. Děti pak získají možnost být v kontaktu s vrstevníky s podobným životním příběhem.

Vzdělávací semináře či přenášky si mohou pěstouni zajistit sami a my jim pak můžeme uhradit náklady s tím spojené.

service

Víkendové pobyty

Víkendové pobyty mají relaxačně vzdělávací charakter. Jedná se o třídenní akci – od pátku odpoledne do neděle do poledních hodin. Pěstounům jsou během těchto dnů zajištěny vzdělávací přednášky, semináře či workshopy.

Zjistit více

V rámci tohoto vzdělávání mají pěstouni z různých rodin možnost sdílet svůj podobný a mnohdy nelehký úděl. Díky tomu se zde mohou podělit o své zkušenosti týkající se výchovy a péče o jim svěřené děti.

Během seminářů a workshopů, je zajištěn zážitkový doprovodný program pro děti, které s pěstouny přijedou.

Naši pracovníci pro ně vždy plánují nejrůznější zábavné aktivity. Zpravidla se jedná o výlety, hry, tvořivé činnosti a nejrůznější poznávací či „adrenalinové“ zážitky. Program je vždy uzpůsoben schopnostem dětí a jejich věkovému rozpětí tak, aby pro ně nebyl příliš náročný, ale aby si ho všichni společně užily.

V rámci víkendu jsou také zařazeny společné aktivity pro celou rodinu, které pomáhají k upevnění vztahů, zlepšení spolupráce a komunikace mezi členy rodiny.

service

Pěstounské kluby

Podstatou klubu je menší počet zúčastněných s cílem o tématech hodně debatovat a především vzájemně sdílet zkušenosti a postřehy týkající se zejména výchovy a péče o děti.

Klub má zpravidla jedno nebo dvě určená stěžejní témata a debata je vedena odborníkem, který ji jednak moderuje, ale zároveň poskytuje svůj vhled do problematiky.

service

Odlehčovací služby (respitní péče)

Péče o děti je bezesporu náročná a o to náročnější může být péče o děti svěřené do pěstounské péče.

Zákon tak myslí i na pěstouny a možnost pro jejich odpočinek s tím, že o děti bude mezi tím postaráno a oni s tím nebudou mít moc starostí. Pěstouni mají zákonem daný rozsah odlehčovací péče minimálně 14 dní v roce. V praxi naší organizace to znamená možnost uhradit pěstounům finanční náklady spojené například s různými tábory, sportovními soustředěními či několikadenními pobytovými akcemi pořádanými školami (školy v přírodě, lyžařské kurzy, adaptační pobyty apod.).

Zjistit více

Současně v Noře pořádáme řadu jednodenních i vícedenních výletů. Výlety mají většinou zážitkový charakter v podobě netradičních sportovních a pohybových aktivit (laser game, gladiator race arena, Fly zone, …). Může se také jednat o kulturní akce nebo různé workshopy a dílničky. V rámci vícedenních výletů jsme s dětmi například sjížděli na raftech řeku Orlici nebo strávili celý víkend v zoo ve Dvoře Králové, přičemž jsme byli ubytovaní přímo v safari kempu.

Nora v Dohodách o výkonu pěstounské péče nabízí svým pěstounům možnost využít odlehčovací/respitní péči v rozsahu až 31 dní v kalendářním roce. Děti tak mají možnost účasti jak na našich akcích, tak i na akcích školních nebo těch, které si samy zvolí jinde. Pro pěstouny to znamená možnost odpočinku s minimálním finančním zatížením.

service

Zprostředkování kontaktu s vlastní rodinou dítěte

Jednou zákonem danou povinností pro pěstouny je umožnění kontaktu svěřeného dítěte s jeho biologickými příbuznými.  Ať už jsou to rodiče dítěte, prarodiče, sourozenci nebo jiní příbuzní, kteří mají zájem o kontakt s dítětem – pokud je to v zájmu dítěte, pěstouni by kontaktu neměli bránit a měli by se snažit zajistit takové podmínky, aby kontakt mohl probíhat.

Formy kontaktu mohou být jak osobní, tak i na dálku například formou dopisů, hovorů/videohovorů nebo přes sociální sítě.

Zjistit více

Naši pracovníci mohou rodinu, jak pěstouny, tak i děti a jejich příbuzné, celým procesem setkávání provést. Nejdříve všechny účastníky na setkání připravit

a následně stanovit základní pravidla pro hladký a bezpečný průběh kontaktu.

Kromě asistence při kontaktu máme možnost zajistit i vhodné prostory pro setkání.